Disclaimer

Disclaimer

Wat deze gebruiksvoorwaarden dekken

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en gebruik van deze website, en op alle informatie, aanbevelingen en diensten die Lubbers Logistics Group (“Lubbers”). op deze website aan u verstrekt (“Informatie”).

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en is geen advies. Lubbers is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van Informatie op de website. Hieronder valt ook schade veroorzaakt door virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of nalatigheid van Lubbers. Lubbers is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Gekoppelde sites

Deze website bevat links naar externe internetsites. Lubbers is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van externe sites die een link naar of van deze website bevatten. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op of via die externe sites.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, bezit Lubbers alle rechten op deze website en de Informatie, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruikers mogen deze website en de Informatie lezen en daarvan kopieën voor eigen persoonlijk gebruik maken, bijvoorbeeld door de Informatie af te drukken of op te slaan. Het is gebruikers niet toegestaan deze website of de Informatie voor enig ander doel te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lubbers. Hieronder valt ook het opslaan of reproduceren van deze website of delen daarvan op een externe internetsite of het aanbrengen van links, hypertext links of deep links tussen deze website en enige andere internetsite. “Lubbers” en “Lubbers Logistics” zijn geregistreerde handelsmerken van Lubbers. Ongevraagde ideeën Indien u ongevraagd ideeën of materialen bestaande uit teksten, beelden, geluiden, software, informatie of anderszins (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze per e-mail of anderszins naar Lubbers stuurt, mag Lubbers de Materialen volledig en kosteloos gebruiken, kopiëren en commercieel exploiteren en zal Lubbers niet gebonden zijn aan enige geheimhoudingsverplichting met betrekking tot deze Materialen. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in Lubbers te vrijwaren tegen elke actie of vordering tegen en elke aansprakelijkheid van Lubbers die voortvloeit uit het gebruik of de exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op de intellectuele of andere eigendomsrechten van een derde of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Ongeldigheid

Indien deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven partijen gebonden aan de resterende voorwaarden. De partijen zullen de ongeldige bepalingen vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en zoveel mogelijk het beoogde effect van de ongeldige bepalingen bereiken, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze gebruiksvoorwaarden. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan of de geldigheid ervan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Noorden, locatie Assen, Nederland.