Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Lubbers biedt een breed scala aan transport- en logistieke diensten aan individuele en zakelijke klanten. Lubbers verricht haar diensten met inachtneming van de navolgende algemene voorwaarden. Afhankelijk van de aard van de diensten van Lubbers zijn de navolgende algemene voorwaarden van kracht en van toepassing op deze diensten. Alle door Lubbers geleverde diensten worden uitgevoerd door Lubbers Transport Group B.V. of de aan haar gelieerde ondernemingen: Lubbers Logistics Group B.V., Lubbers Projects & Services B.V., Lubbers Global Freight B.V., Lubbers Benelux B.V., Lubbers Rigmoves & Pipelines Services B.V. en Lubbers@work B.V. (gezamenlijk: “Lubbers”). Op alle door Lubbers verrichte diensten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing:

WEGVERVOER

 • op al het binnenlands (Nederland) vervoer van goederen over de weg door Lubbers: Algemene Vervoerscondities (AVC), zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, Nederland;
 • op al het grensoverschrijdend vervoer van goederen over de weg door Lubbers: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), zoals aangevuld door de AVC;
 • op alle torenkraanactiviteiten en verticaal transport (hijs- en hefverrichtingen): Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (VVT), zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, Nederland.

WERELDWIJD VRACHTVERVOER

 • op al het grensoverschrijdende wegvervoer door Lubbers: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), zoals aangevuld door de AVC;
 • voor alle opslag en fysieke distributie (PD) activiteiten: Nederlandse Expeditievoorwaarden, zoals gedeponeerd door de FENEX ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, Nederland.

PROJECT & DIENSTEN

RIGMOVES

 • op al het nationale (Nederland) vervoer van goederen over de weg: Algemene Vervoerscondities (AVC), zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, Nederland;
 • op al het grensoverschrijdende vervoer: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), zoals aangevuld door de AVC;
 • voor alle torenkraanactiviteiten en verticaal transport (hijs- en hefverrichtingen): Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (VVT), zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, Nederland;
 • voor alle montagewerkzaamheden: Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB), zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, Nederland.

PIJPLIJN LOGISTIEK

 • voor alle nationale (Nederland) transporten: Algemene Vervoerscondities (AVC), zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
 • op al het grensoverschrijdende vervoer: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), zoals aangevuld met de AVC;
 • voor alle opslag- en physical distribution (PD) activiteiten: Nederlandse Expeditievoorwaarden, zoals door de FENEX gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam;
 • op alle torenkraanactiviteiten en verticaal transport (hijs- en hefwerkzaamheden): Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (VVT), zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, Nederland;
 • op alle exceptionele transporten: Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET), zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, Nederland.

CONTAINERVERHUUR

 • op alle verhuur van offshore containers en baskets: de Algemene Voorwaarden van OEG Offshore Ltd.

LUBBERS@WORK

 • op alle diensten: NBBU – collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen de Landelijke Belangenvereniging en De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), Nederland;
 • op alle diensten: de Algemene Voorwaarden NNBU, zoals gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel te Amsterdam;
 • alle diensten zijn gecertificeerd op NEN 44001 norm: een nationale norm die eisen stelt aan uitzendbedrijven en aannemers van werk (uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers);
 • en aan alle diensten: VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendbureaus) certificaat. VCU wordt aangevuld met de SSVV (Stichting Samenwerking Veiligheid).Lubbers zal haar diensten verlenen volgens de betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden (TLN), zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Den Haag. Deze TLN betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Lubbers verrichte diensten, en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten of contracten.
Alle bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zal van toepassing zijn op elk toekomstig gebruik van onze diensten. Op uw verzoek zullen wij u kosteloos een exemplaar van de betreffende versie(s) van deze voorwaarden toesturen. Door daadwerkelijk gebruik te maken van enige dienst van Lubbers, gaat u een overeenkomst aan met Lubbers en stemt u eveneens in met de hierboven genoemde voorwaarden. U wordt geacht alsdan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze als zodanig te hebben aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verricht Lubbers diensten overeenkomstig deze algemene voorwaarden en worden dienovereenkomstig alle aanbiedingen of offertes van diensten gedaan met inachtneming van deze voorwaarden.